مقالات

نقش micro CHP در دنیای انرژی هوشمند

نقش micro CHP در دنیای انرژی هوشمند

نقش micro CHP در دنیای انرژی هوشمند

 

همزمان با ظهور اقتصادی با وابستگی کمتر به سوختهای فسیلی ، بدلیل تلاش دولتها بصورت جهانی جهت استفاده کارآمدتر از منابع ، محیط انرژی ما به سرعت تغییر کرده است. سیاست خلاقانه در ظهور فناوریهایی که کمک به این امر میکنند، بسیار حیاتی است.

اکنون کشورهای جهان در تلاش هستند که هر کدام به توبه خود در این حوزه، پیشتاز باشند. مداخلات در تعیین خطمشی-گذاری سیاسی، مانند اصلاحی که در بازار برق قرار است اتفاق بیفتد، استراتژی گرمایش و توسعه شبکه هوشمندانه-تر، برای جایگزینی با زیرساختار کنونی طراحی شدهاند تا امنیت تامین انرژی را بهبود بخشد، ممنوعیت استفاده از سوخت فسیلی را عملی کند و مزایای گستردهتری را برای اقتصادمان تولید کند.

micro CHP (به اختصار m CHP)، یک راه حل به صرفه و انعطاف-پذیر است که میتواند در محل کار یا خانه گرما و برق تولید کند و از تغییر سیستم انرژی کشور و اهداف سیاستی آن، پشتیبانی نماید. این سیستم، توسعه ایده تولید همزمان (cogeneration) به خانههای با یک یا چند خانوار یا ساختمانهای اداری کوچک در محدوده 0.3 تا 50 کیلووات است.

تولید برق-micro CHP (به اختصار m CHP)، یک راه حل به صرفه و انعطاف-پذیر است که میتواند در محل کار یا خانه گرما و برق تولید کند و از تغییر سیستم انرژی

از جمله مزایای micro CHP به موارد ذیل میتوان اشاره کرد:

1. فراهم آوردن افزایش اولیه: پشتیبانی از پروژههای تولید برق توزیع یافته شامل پروژههای micro CHP ، میتواند تبدیل به فاکتوری در کاهش سریع هزینهها و صرفهجویی در مقیاس در مراحل اولیه بکارگیری m CHP شود.

2. افزایش انگیزه و قطعیت: افزایش مالیات بر درآمد به ازای هر 17 کیلووات، در افزایش انگیزه مصرفکننده برای بکارگیری micro CHPجهت کاهش هزینهها و استفاده از سوختهای فسیلی موثر خواهد بود.

3. انعکاس مزایای m CHP به سیستم انرژی گستردهتر: تولید منعطف m CHP، اهداف اصلی مکانیسم بازار سرمایه را که با توجه به اصلاح بازار برق صورت گرفته است را محقق خواهد کرد. مرور تعرفه صادرات،ارزش برق

صادر شدهای که بوسیله m CHP تولید شده است را نشان میدهد و نهایتا ایجاد راهی برای برقراری تعرفههای پویا که مزایای micro CHP   را نشان میدهد، راه حل مناسبی خواهد بود.

4. ایجاد شرایط برابر برای تمام فناوریهایی که استفاده پایینی از سوخت فسیلی دارند: با تغییر در قوانین ساختمان سازی و الزام به استفاده از سیستمهایی که از سوخت فسیلی کمی استفاده در میکنند در مقابل دیگ-های چگالشی، سیستم m CHPپتانسیل زیادی برای ایجاد بازار محصولات گرمایشی با مصرف سوخت فسیلی کم را دارند.